Hafele 833.94.890 LOOX LED 3031 24V 43" LT STP (CSP)